טכניקות מתקדמות ליצירת חלומות צלולים

21.04.2006 (12:11)

    בפרקים הקודמים למדת ליצור חלום צלול בעזרת בדיקות מציאות רבות
    אותן תבצע במשך היום ובעזרת זיהוי עוגנים ( "סימני חלום" ) בחלומותיך,
    בפרק זה תלמד מספר טכניקות מתקדמות ויעילות במיוחד ליצירת חלומות
    צלולים אשר יגבירו פי עשרות מונים את סיכוייך לחלום חלום צלול ואשר
    יאפשרו לך להנות תוך זמן קצר מחלומות צלולים רבים ובתדירות גבוהה,
    מומלץ כי תנסה אותן בעיקר בשבתות ובחופשות אך גם בימים רגילים
    באמצע השבוע כשתוכל לפנות מעט זמן וללכת לישון בשעה מוקדמת.
  
    שיטות אלה אינן באות במקום כתיבת יומן חלומות אלא בנוסף אליו !
 
 
 
  
"ןורכיז תועצמאב לולצ םולח תריצי"
  
MILD - "Mnemonic induction of lucid dreams"
  
 
  
תריציל רתויב תוחלצומהו תוליעיה תוטישה תחאכ העודי וז הקינכט   
םיליחתמל המיאתמו שומישל דאמ הטושפו הלק איה ! םילולצ תומולח   
םילולצ תומולח לש בר רפסמ תווחל לכות התרזעב ,דחאכ םימדקתמלו   
רקחל ןוכמהמ 'גרב-הל רוטקוד י"ע החתופ וז הקינכט ,רצק ןמז קרפ ךות   
לש אשונב עציבש טרוטקוד תדובעמ קלחכ ( ב"הראב ) םילולצ תומולח   
! דחוימב תצלמומו הליעי וז הטיש ,"ןוצר ךותמ םילולצ תומולח תריצי"   
  
... ןושיל םיכלוה - ןושאר בלש
  
יוצר .ןושיל ךלו הניש תועש 5 - 6 רחאל ךתוא ריעי רשא ררועמ ןועש ןווכ   
ןכל ,תטרופמו הבוט הרוצב דחא םולח תוחפל רוכזית ררועתתשכ יכ דאמ   
ררועתאשכ" - טפשמה לע ךשארב בושו בוש רוזחת םדרתש ינפל יכ ץלמומ   
טפשמה תא דיגתש ןמזב יכ בושח , "! יתמלחש המ לכ תא ןייוצמ רוכזא   
לע רוזחל לדתשה ! הנווכ אלל םתס וילע רוזחת אלו וילא ןווכתת תמאב   
.םדרתש דע וא תוחפל תוקד 10 ךשמב טפשמה   
  
... םיררועתמ - ינש בלש
  
םתוא םושרו םוק ןכמ רחאלו ךל ויהש תומולחב רכזיהל הסנ ררועתתשכ   
העש ךשמב רע ראשהל ךילע וישכע .תטרופמ הרוצב ךלש תומולחה ןמויב   
עיגת אלא םודר ראשית אל יכ דאמ בושח .ןושיל בוש רוזחתש ינפל המלש   
וא חלקתת ,םימב ךינפ תא ףוטשית יכ ץלמומ ןכל ,ינריע התא ובש בצמל   
לצנת יכ דאמ יוצר .ךתוא ןנערתו ריעת רשא הרצק תינפוג תוליעפ עצבת   
הז רתאב האירק ) םילולצ תומולחל רושקה רמוח תאירקל וז העש   
ידכב ( ךלש תומולחה ןמויב האירק וליפאו םימוד םירתאב וא המגודל   
.ןושיל רוזחתש ינפל אשונל ךתועדומ תא תולעהל   
  
... ןושיל בוש םירזוח - ישילש בלש
  
וא םדריתש דע ןמזה תא לצנ .ךתטימל בוש רוזח רע תייה הב העש רחאל   
יטרפ לכ תא בושו בוש ךשארב ןנשלו רוזחל ידכ תוחפל תוקד 10 ךשמ   
תא ןיימד ,הנישה תועש 5 - 6 מ תררועתהשכ תרכז ותוא ןורחאה םולחה   
התאש עתפל ןיבמ התא יכ ןיימד םעפה ךא םולח ותוא ךותב בוש ךמצע   
לקתינ ךמצע תא ןיימדו םולחב םיוסמ טרפב רכזיהל הסנ ) םלוח םצעב   
ןכ ומכ , ( "!! םולח הז ,! םלוח ינא" ךמצעל רמוא התא םעפהשכ בוש וב   
ןוצר ךות "! םלוח ינאש עדא םולחאש האבה םעפב" ךמצעל רומאו רוזח   
םירחא םירבד לע בשוח ךמצע תא אצומ התא םא ,היהי ךכש יתימא   
.אשונל ךתבשחמ תא רזחהו דימ קספה   
  
! לולצ םולח - יעיבר בלש
  
ותוא ךותב בוש ךמצע תא אוצמל רומא התא םדרתש רחאל רצק ןמז   
יכ ןיבת םעפה ךא ( רזוח רודיש ומכ שממ ) םדוק ךל היהש םולח   
! םלוח התא   
  
  
- תורעה המכ -
  
דחא תא רוכזל ךילע היהי רתויב הליעיה הרוצב לעפת וז הטישש ידכ   
5 - 6  מ ררועתת רשאכ תטרופמו הבוט הרוצב םינורחאה ךיתומולחמ   
םיטרפב רכזיהל חילצת אלו ררועתתו הדימב .תונושארה הנישה תועש   
- םיאבה םירבדהמ דחא תא עצבל לכות םינורחאה ךיתומולחמ םהשלכ   
  
רעי עצמאב ,םיה ףוח לע ) תויהל הצרת הב הביבסב ךמצע תא ןיימד   
ךניהש ךכל עדומ השענ התא םולחה ןמזב יכ ןיימדל הסנו ( ... םוסק   
רומאו רוזח ןכ ומכ "!! םלוח ינא ,! םלוח ינא" ךמצעל רמואו םלוח   
קזח ןוצר ךות "! םלוח ינאש עדא ינא םולחאש האבה םעפב" ךמצעל   
תוקד 10 ךשמב הז ךילהתב ךשמה ,היהי תמאב ךכש הקזח הנווכו   
תא אצמת םדרתש רחאל יכ איה הפיאשה .םדריתש דע וא תוחפל   
.םלוח התא יכ ןיבתו תניימד ותוא םוקמ ותואב ךמצע   
   
רכזיהל חילצת אלו הנישה תועש 5 - 6  מ ררועתת םא :תפסונ תורשפא   
תומושרה תוארוהה יפ לע ךישמהל לכות םינורחאה ךיתומולחמ םיטרפב   
ןאכ טרופת רשא ( "תונרע ךותמ לולצ םולח תריצי" ) WILD - ה תטישב   
רשאכ ךיתומולח תא רוכזל בייח ךניא WILD - ה תטישב .ךשמהב דימ   
.הז ומכ הרקמל המיאתמ איה ןכלו הנישה תועש 5 - 6  מ ררועתת   
  
  
 
   
"תונרע ךותמ לולצ םולח תריצי"
  
WILD - "Wake-Initiated induction of lucid dreams"
  
 
   
התא המ תארקל עדוי ךניא םא רקיעב עוציבל תיסחי השק תבשחנ וז הטיש   
םא דאמ תיביטקפאו הלק איה ךא ,יוארכ התוא עצבמ ךניא םא וא ךלוה   
ךשמה לע תססובמ הטישה .תופצל המל עדויו תוארוהה יפל לעופ התא   
םולחה תליחתל דעו םדרנ התאש ןמזב ךלש תימצעה תועדומה תקזחה   
.לולצה   
 
ילב םולחה תליחת דע עדומ ראשיהל ךתלוכי איה וז הטישב תירקיעה היעבה   
םידיחפמו םירזומ םירבד ןכ ומכ ,הליגר תומדריהב ומכ הרכהה תא דבאל   
רחאלש אוה וז הטיש לש לודגה ןורתיה .םולחה תליחתל דע שחרתהל םילולע   
לכב לולצ םולח התרזעב רוציל לכות ,ןויערה תא תספתו דחפה לע תרבגתהש   
! הצרתש םעפ   
  
... ןושיל ךלנ - ןושאר בלש
  
.ןושיל ךלו הניש תועש 5 - 6 רחאל ךתוא ריעי רשא ררועמ ןועש ןווכ   
  
... םיררועתמ - ינש בלש
  
ינפל המלש העש ךשמב רע ראשיהלו הטימהמ םוקל ךילע ררועתתשכ   
בצמל עיגת אלא םודר ראשית אל יכ דאמ בושח .ןושיל בוש רוזחתש   
וא חלקתת ,םימב ךינפ תא ףוטשית יכ ץלמומ ןכל ,ינריע התא ובש   
יכ דאמ יוצר .ךתוא ןנערתו ריעת רשא הרצק תינפוג תוליעפ עצבת   
רתאב האירק ) םילולצ תומולחל רושקה רמוח תאירקל וז העש לצנת   
( ךלש תומולחה ןמויב האירק וליפאו םימוד םירתאב וא המגודל הז   
.ןושיל רוזחתש ינפל אשונל ךתועדומ תא תולעהל ידכב   
  
! לולצ םולחל הסינכו הנישל הרזח - ישילש בלש
  
זכרתהל ליחתהל ךילע וישכע .ךתטימל בוש רוזח רע תייה הב העש רחאל   
ךלש תימצעה תועדומה לע רומשיל תנמ לע הקספה אלל םייוסמ רבדב   
- המגודל ,לולצה םולחל ךתסינכ דעו םדרינ התאש ןמזב   
  
.ךיתומישנב זכרתה .1   
  
.ךתטימ דיל םישת ותוא ןועש לש קותקיתב זכרתה .2   
  
.ךתטימ דיל קסיד וא וידרמ השלח הקיזומב זכרתה .3   
  
המגודל ךשארב בושו בוש רוזחת וילע םייוסמ טפשמב זכרתה .4   
"... לולצ םולח יל היהי וישכע , לולצ םולח יל היהי וישכע"       
  
.הב השוחתבו דיב המגודל ךפוגב םייוסמ רביאב זכרתה .5   
  
... וב זכרתהל ךל חונש רחא רבד לכ .6   
  
לא ןפוא םושב ,תטלחה וילע רבדב הקספה אלל זכרתהל ךישמהל ךילע   
בושחל ךמצעל ןתית לאו םירחא םינוויכל ךיתובשחמ םע דודנל ליחתת   
תועדומה תא דבאתש היהת האצותהש םושמ הזה ןמזב םירחא םירבד לע   
.( תעדומ אל הרוצב רמולכ ) ליגרכ םדרתו ךלש תימצעה   
  
המודב בוהצ ינווגב תורוצו םיעבצ לש םיטקפא ויהי הארתו ןכתיש ןושאר רבד   
יכ רוכזל ךילע ,תומוצע ןהשכ ךיניע תא ףשפשמו ץחול התאשכ האור התאש המל   
םושמ ךבל תמושת תא ךושמל הל תתל וא וז "תטנפהמ" העפותב זכרתהל ךל לא   
ומכ םורזל םירבדל ןת טושפ ( ךתעדות ) ךתרכה תא דבאתש הייהת האצותהש   
וא אכדל הסנת לא םגו ברועמ תויהל הסנת לא ,תושידאב םתוא לבקו םהש   
.תועפותה תא קיספהל   
   
םייתואיצמ ךל ועמשיש תולוק עומשל ליחתתש חינהל ריבס םיוסמ בלשב   
( םירכומ אל וא םירכומ ) םישנא ,תיבב תורגסנו תוחתפנש תותלד ומכ ןיטולחל   
ןכתי .רחא המוד רבד לכ וא לוקב םירבדמו ךתטימל ךומס וא תיבב םיכלוהש   
והז ,ולא תועפותמ דחפל אל בושח ,ךילא ךומסב איהש לכ תוחכונ שיגרתש םג   
בלש והזש ךל עד ,םולחל הסינכל דאמ בורק רבכ התאש ךכל דדועמ ןמיס קר   
תורמל ,תעדומ אל הרוצב ךא םדרנ התא רשאכ הליל לכב םצעב רבוע התאש   
ירפ קר םה יכ תעדלו ךמצע תא עיגרהל ךילע ירמגל םייתימא ועמשי תולוקהש   
.ךנוימד   
   
,ךב עגונ רשא והשימ לש השוחת ןה ןהב הסנתתו ןכתי רשא תופסונ תועפות   
( "הפשכמה" וא "הנקזה" הנוכמ וז העפות ) ךילע בשוי וליפא וא ךילע ןעשנ   
תויומדב ןיחבתו דאמ ןכתי הז בלשב ךיניע תא חוקפל ץמאתתו הדימב ןכ ומכ   
לא ,ךתוא דיחפהל תוארמל ןתת לא ,ךב םיטיבמ ףאו רדחב םידמועה םישנא וא   
םיקלח וליאו המילח תליחת לש בצמב עגרכ םיאצמנ ךחומב םיקלחש חכשת   
בצמב אצמנ ךחומ הז בלשב ,תועדומו האלמ תונריע לש בצמב םיאצמנ םירחא   
תואיצמ דחי םיבלתשמ םהב הז גוסמ םיטקפא רוציל לולעה ונימב דחוימ ימיכ   
.ךילהתב ךישמתו עוגר ראשתש דאמ בושח ,תויזהו המילח לש םיטקפאו   
   
"יגולה" קלחהש ןמיס הז - םיוסמ בלשב "תוטשפומ" תובשחמ בושחל ליחתת םא   
- תושעל ךילעש המ ,ךתרכה דוביאל דאמ בורק התאו םדריהל ליחתמ ךחומב   
םיטושפ םייטמתמ םיבושיח ךשארב עצבל הסנ ,תיגול הרוצב בושחל לדתשהל   
.( ... 2+2 , 10-5 , 2*3 )  
   
ךניא ללכש שיגרתו "הניש קותיש" הנוכמה העפות הווחתש ןכתי םיוסמ בלשב   
תנמ לע םיבצעה תכרעמ תא קתשמ ףוגה וב ילמרונ בצמ והז ,זוזל לגוסמ   
ךל םורגל לולע רבדה ,םולחה ןמזב עצבמ התא ןתוא תולועפ תמאב עצבת אלש   
ומכ ,דחפל המ ךל ןיא ןאכ םג ךא קתושמ התאש ןמזב םינוא רסוח לש השגרהל   
ףוגה לכ ךרואל תוקזח וא תונידע ( תודיער ) תויצרביו שיגרתו ןכתי ןכ   
וא שושחל המ ךל ןיא - בוש ,ילמשח םרז לש םילגל המודב תוכלוהו תואבה   
אל התאש ןיבו עדומ התאש ןיב הליל לכב תושחרתמ ןה ,ולא תועפותמ דחפל   
תכלוהש תילאוזיו הריזב ןיחבהל ליחתתש דע ךילהתב ךשמה - ןהילא עדומ   
ךישמהל ךילהתל ןת ,לולצה םולחל ךתסינכ תליחת רמולכ ךיניע לומ תינבנו   
ליחתמ םולחה לש ילאוזיוה ףונה תא הארתשכ ) .םולחב אצמתש דע םורזל   
ךותל "קילחהל" / "באשיהל" ןיעדויב ךמצעל רשפא טושפ הרוצ שובללו רצוויהל   
.( רצונש ףונה   
   
ןיימד ,גהונ ךמצע תא ןיימדל איה םולחה תליחת דע חומה תקסעהל תפסונ הטיש   
םיכוליה ריבעמ ךמצע תא ןיימד ,עונמהמ שערל בשקה ,תינוכמב גהונ ךמצע תא   
וילע שיבכה לש השוחת לבקל הסנ ,הגיהנל הרושקה תרחא הלועפ לכ עצבמ וא   
,רחא אשונ לכ לע תובשחממ ענמהו הגיהנב קרו ךא זכורמ ראשה ,עסונ בכרה   
גהנ טושפ זאו ךלומ הנבנ םולחה לש ילאוזיוה ףונה תא הארתש דע ךכ ךשמה   
.וב בלתשתש דע וכותל   
   
   
 
  
- "תישילשה ןיעה" תקינכט     "Third Eye method" -
  
 
   
תומולח תריציל רתויב הריהמה םג הארנה לככו תיביטקפא ,הטושפ הקינכט   
הברה איהש תועדומ תמר תריצי י"ע תאזו ( תיפוג ץוח הנרקה וא ) םילולצ   
תיסחי השדח הניה וז הקינכט .רע ךניהשכ םויה ךשמב תמייקה וזל רבעמ   
תומולח" תגשהל רתויב הריהמהו תיביטקפאה הקינכטל םיבר ייניעב תבשחנו   
בור ( ... תוחפל תיתבשחמ הניחבמ הנרקה ) "תיפוג ץוח הנרקה"ו "םילולצ   
הנרקה" וא "לולצ םולח" לש בצמל סנכיהל םיחילצמ וז הטישב םישמתשמה   
לע תססובמ וז הטיש ,םינושארה תונויסינב רבכ רצק ןמז ךות "תיפוג ץוח   
.רע חומה ךא ןשי ףוגה וב בצמ תריצי לש ןורקיעה   
   
ןכתי תרחא ,תועש 8 - 9 תוחפל ןושיל לגוסמ היהתש דאמ יוצר - תושירדה   
תונושארה הנישה תועש 6 - ש םושמ תאז ! ךרובע דובעת אל הטישהש   
תנמ לע ןכל ,תומולחל תוחפ הברהו ףוגה לש תיזיפ החונמל רקיעב תושדקומ   
ושדקוי תונושאר תועש 6 ןכותמ ) תועש 8 תוחפל תונפל ךילע חילצת הטישהש   
הב תוחפל תפסונ תחא העש ןכמ רחאלו רע היהת הב העש ןכמ רחאל ,הנישל   
רתויב בוטה ןמזה ללכ ךרדב םה ( תבש ישיש ) עובש יפוס ( ןושיל רוזחת   
הווש הזש הלגת דאמ רהמ ,רתוי םדקומ ןושיל תכלל הסנ וא הטישה תלעפהל   
! ץמאמה תא   
   
ךשמב תומולח ןמוי להנת וז הטיש הסנתש םדוקש ( יחרכה וליפא ) דאמ יוצר   
"חונ אל" - ו רתוימ ךל הארי רבדה ילוא ךכב ליחתתשכ ,תוחפל תועובש 2 - 3   
לכב ךיתומולחמ םיטרפ רתוי הברה רכוז התא עתפלש הארת ןכמ רחאל ךא   
חצחצל ומכ עובק להונל ךלצא ךופהי רבדהו ( "תומולח ןמוי" קרפ האר ) רקוב   
בושחו םידקמ יאנת אוה "תומולח ןמוי" לוהינ ,רקובב םינפ ףוטשלו םיניש   
.םילולצ תומולח תריציל תורחאה תוטישהמ תחא לכ יבגל םג דאמ   
   
בקע שאר יבאכמ טעמ לובסת הטישה תלעפהל ינשה םויבש ןכתי - יאוול תעפות   
ןיע" ב תודקמתההו הטישה תלעפה ןמזב ךיניע ירירש לע לעפומה יסיפה ץמאמה   
םילגרתמ ןיעה ירירש רשאכ ןומיא ימי רפסמ רחאל רדתסמ ןיינעה ,"תישילשה   
ןמזב חתפתהל ןמז חקול םייניעה ירירשל םג ,ףוגב רחא רירש לכ ומכ ) ךכל   
.( ץמאמ   
   
- א בלש   
   
ןמזה תא ןובשחב חק ) הניש תועש 6 ירחא ךתוא ריעיש ררועמ ןועש ןווכ   
( ... םדריהל ךל חקול ללכ ךרדבש   
   
.ךיניע תא רוגסו הטימב בכש   
   
"תישילשה ןיע" - ה ןוויכל וטיביש ךכ הלעמ יפלכ ךיניע תא ( "לגלג" ) םרה   
הז הליחתב , ( ןהילעמ טעמו תובגה יתש ןיב ) חצמה זכרמב תמקוממה   
,ץמאמ אללו תולקב תאז תושעל לכות לוגרית טעמ רחאל ךא "חונ אל" היהי   
חצמה זכרמב עג תוחותפ ךיניעשכ - יוארכ תאז השוע ןכא התאש חיטבהל ידכ   
חצמב תעגונ עבצאה וב םוקמל הלעמ יפלכ ךיניע םע טיבהל הסנו עבצאה תרזעב   
לכות אלש ןבומכ ,ידמ רתוי ךיניע תא ץמאל ילב לכותש רתויב הבוטה הרוצב   
וב בצמה הז םלוא חצמב תעגונ איה וב םוקמב עבצאה הצק תא שממ תוארל   
.ידמ רתוי ךיניע תא ץמאל הצור ךניא ,רוכז ,תורוגס ןהשכ תויהל תוכירצ ךיניע   
ךיניע ,ידמ רתוי ץמאתמ התאש רמוא הז "טמקתמ" חצמה תא שיגרמ התא םא   
וז הטיש .תועוגר ראשיהל תוכירצ ךינפ לבא הלעמ יפלכ ןנובתהל תוכירצ   
רוזא "ןברדמ" התא וז הלועפב ,"תישילשה ןיעב תודקמתהה תקינכט" תארקנ   
רוזאכ עודי רשא "תישילשה ןיעה" וניכ םינומדקה םיאמורהו םינויהש שארב   
."תיפוג ץוח הנרקה" ו "םילולצ תומולח" ומכ תועפות ררועמש   
   
רוזח ( הנוכמ הז רוזאש יפכ ) "תישילשה ןיעה" ןוויכל טיבהל ךישמתש ןמזב   
ןוצרו יתימא הנווכ ךות "!! םלוח ינאש עדא ינא םולחאשכ הלילה" ךמצעל רומאו   
ךמצעל רומא "תיפוג ץוח הנרקה" תווחל הצרת םא ) הרקי ןכא ךכש קזח   
הסנתש יאדכ ןכ ומכ , ( "!! תיפוג ץוח הנרקה יל הייהת הלילה" תאז םוקמב   
הצרת וב םוקמב ךמצע תא ןיימדל הסנ ) לולצה םולחב ךמצע תא ןיימדל   
םקו הצוחה ונממ אצוי ,ךפוגמ קתנתמ ךמצע תא ןיימדל הסנ וא ( םולחב תויהל   
תישפנ ךמצע תא ןיכתש לככ ךא תורתוימ ךל תוארנ ילוא ולא תולועפ ,הטימהמ   
.הרקי הזש יוכיסה לדגי ךכ "הארשה" ה תא ריבגתש לככו תורקל דיתעש המל   
   
ןיע"ב תודקמתהה לע הטילש ךל ןיא רבכשו ףייע שיגרהל ליחתתש דע תאז עצב   
השלישית", כשזה קורה, נסה לגלגל את עיניך שוב חזרה לכיוון ה"עין השלישית" ,
    המשך כך עד שתירדם. אם תרגיש קושי להירדם - בצע תרגיל זה כ - 3 דקות
    ואז נסה להירדם.
   
    חשוב שתחזור ותגיד לעצמך את כוונתך ( "הלילה בזמן שאחלום אעשה בדיקות
    מציאות עם שעון היד ואדע שאני חולם !!" או משהו בסגנון .. ) תוך רצון חזק
    ואמיתי שכך באמת יהיה ( דבר זה מטמיע את רצונך לתוך המודעות וכתוצאה
    מכך גם לתת מודע שלך, דבר זה חשוב משום שבזמן שאתה ישן רק התת
    מודע פעילה ולכן חשוב להטמיע בה את כוונתך ו"לתכנת" אותה שכך יקרה .. )
  
   
    יתכן שכבר בשלב זה תיכנס לחלום צלול או למצב של הקרנה חוץ גופית - תהנה !!
   
    אם לא, המשך לשלב הבא:
   
    שלב ב -
   
    כשתתעורר ע"י השעון המעורר תרגיש עייף ורדום.
   
    אתה חייב ( חייב ! ) לקום מהמיטה, הדלק את האור ( עדיף שהאור לא יהיה
    חזק ומסנוור מדי - אור בעוצמה הדומה לאור שנוצר כשהשמש זורחת הוא טוב )
    או לך למקום מואר על מנת "להתעורר", לך לשירותים אם יש צורך, שטוף
    את פניך על מנת להתרענן ( מומלץ !! ) , עליך להישאר ער במשך כשעה אחת
    ובזמן זה מומלץ מאד שתשב ותקרא חומר הקשור ל"חלומות צלולים" ( או הקרנה
    חוץ גופית ) על מנת להעמיק את המודעות בנושא ועל מנת שיוטמע היטב וישאר
    "טרי" בראשך לפני שתחזור לישון, על תיתן לעצמך להירדם או "לחלום
    בהקיץ" עליך להמשיך ולהעסיק את המוח במשך השעה כולה.
   
    חזור ושכב במיטה ( כבה את האור ! ), סגור את עיניך ו"גלגל" אותן שוב
    חזרה לכיוון ה"עין השלישית", מתברר שמצב פיזי זה של העיניים גורם
    ליצירת מצב מוחי המכונה "אלפה" ( Alfa ), זהו מצב מיוחד במינו בו
    אנשים יכולים לדמיין דברים ממש "משוגעים" ( כמו איזה מצב
    של טרנס ! ... ) אבל מצד שני המוח נמצא גם במצב "בטה" ( Beta )
    שהוא מצב המוח בזמן ערנות, כלומר - יש לך שליטה מלאה ומודעת
    על גופך כתוצאה מהשעה בה היית ער והעסקת את עצמך .. לכן מה
    שקורה זה ש"אלפה" ו"בטה" משתלבות יחד ונוצר מצב שמתאים
    במיוחד ליצירת חלום צלול או הקרנה חוץ גופית !
   
    עכשיו חזור ואמור לעצמך את כוונתך - "עכשיו יהיה לי חלום צלול !!" ( או
    "עכשיו תהייה לי הקרנה חוץ גופית !!" ) אך הפעם עליך להפסיק את
    המבט לכיוון ה"עין השלישית" וכן את החזרה על המשפט אחרי כ - 3
    דקות ופשוט תן לעצמך להירדם, אם אתה נרדם לפני כן, זה בסדר גמור.
   
    שלב ג -
   
    אחד משלושת הדברים הבאים יתרחש ככל הנראה -
   
    1. תתעורר משותק ( לא תוכל להזיז אף איבר בגופך ) ויתכן שאף תרגיש
    ויברציות ( רעידות ) לאורך הגוף, תרגיש תחושה מוזרה שאתה קל מאד
    ומסוגל "להתנתק" מגופך הפיזי ולצאת החוצה - זוהי נקודת התחלה מצוינת
    לנסות "הקרנה חוץ גופית" ( יש ויכוח אם זו באמת הקרנה חוץ גופית או
    רק "חלום צלול" שבו אתה רואה את עצמך עוזב את גופך הפיזי, אך ללא
    ספק זו תחושה שלא תשכח מהר ! )
   
    2. תמצא את עצמך לפתע בתוך "חלום צלול" ברמת צלילות גבוהה ועם סיומו
    של החלום קרוב לוודאי תתעורר במיטתך "משותק" וללא יכולת לזוז במשך
    מספר רגעים או דקות.
   
    3. תתנסה ב "התעוררות כוזבת" - לכן אם תמצא את עצמך שוכב במיטה ונראה
    לך שהתעוררת - בצע מיד "בדיקות מציאות" ! , ברגע שתבין שאתה בעצם חולם
    תוכל לנצל זאת לטובתך וליצור חלום צלול ( נצל לדוגמה את טכניקת ה "סחרור"
    שתוארה קודם לכן על מנת ליצור לך סביבה ויזואלית אותה תרצה ! ).
  
   
 
  
 - "טכניקת הצמא" / הרצון לשתות -
  
 
   
    לפי שיטה זו עליך לבצע "בדיקות מציאות" בכל פעם שאתה שותה, כלומר
    בכל פעם בה אתה מוצא את עצמך שותה מים, מיץ, או כל דבר אחר, עליך
    לשאול את עצמך "האם אני חולם ??" ואז לבצע בדיקות מציאות.
   
    לאחר מספר ימים ( או שבועות ) כשנראה לך שהתאמנת מספיק, עליך ללכת
    לישון כאשר אתה צמא מאד ולאחר שזמן רב לא שתית ( ישנם כאלה שאף
    מגבירים עוד יותר את תחושת הצמא ע"י אכילת מאכל מלוח או דבר מתיקה
    מצמיא כמו שוקולד לפני השינה ) ולפני שתירדם חזור ואמור לעצמך "כאשר
    אשתה אדע שאני חולם !!" , סביר מאד להניח שבמהלך חלומך תרגיש צמא
    ותשתה, אם התאמנת מספיק אתה אמור להיזכר בשלב זה לבצע בדיקות
    מציאות ולהבין שמדובר בחלום ! בדומה לשיטות הקודמות גם שיטה זו
    תהיה אפקטיבית הרבה יותר כאשר תנסה אותה לאחר שתישן 6 - 5 שעות,
    תתעורר למשך שעה ואז תחזור לישון ותנסה אותה, בצורה זו החלום
    יתרחש גם בשעות הבוקר המוקדמות וישאר טרי בזכרונך כשתתעורר.
   
--------------------------------------------------------------------------------
 
   
 - סיכום -
  
    כפי ששמת לב הבסיס לכל השיטות המתקדמות הוא שינה של 6 5- שעות,
    התעוררות למשך שעה ואז שוב חזרה לשינה. שילוב זה של שינה בת מספר
    שעות, התעוררות לפרק זמן מסויים ולאחר מכן שוב חזרה לשינה התגלה
    כיעיל ביותר ליצירת חלומות צלולים רבים ובעלי רמות צלילות גבוהות
    במיוחד ( הסבר לגבי רמות צלילות תוכל לקרוא בפרק "טיפים הערות
    והבהרות לסיום" ). עקב השעות בהן ישנת והשעה בה היית ער לאחר מכן
    כשתחזור שוב לישון תהיה הרבה יותר עירני מבחינה פיזית והרבה יותר
    צלול מבחינה מחשבתית וכן תתחיל לחלום מיד כשתרדם ( בלי לעבור שוב
    את כל מחזורי השינה אותם עברת קודם ) , כתוצאה מכך יגברו מאד
    הסיכויים כי תצליח לזהות כי אתה חולם ( בזמן החלום עצמו ) והחלום
    הצלול אשר יהיה לך יהיה בעל רמת צלילות גבוהה מאד ( עקב המצב
    העירני והצלול של מוחך ) וכן מירב הסיכויים כי תתעורר מיד עם סיומו
    של החלום הצלול ותיזכור אותו בצורה מאד טובה ומפורטת !
  
    הערה אחרונה לסיום - יתכן כי תתקשה לחזור ולהרדם שוב לאחר השעה
    בה היית ער, במידה ודבר זה קורה, נסה בפעם הבאה את אחד ( או כמה )
    מהדברים הבאים -
  
    - נסה להתעורר לאחר 5 שעות שינה ( במקום לאחר 6 שעות ).
  
    - נסה להשאר ער למשך 30 - 5 דקות בלבד במקום למשך שעה,
      או אפילו נסה לחזור מיד לישון ללא לקום כלל מהמיטה.
  
    - יתכן כי אתה מתקשה להרדם שוב עקב אור שמש אשר חודר לחדרך
      בבוקר או אפילו עקב רעשים שמשמיעים בני משפחתך שהתעוררו, לכן
      נסה בפעם הבאה לתכנן את הזמן כך שכאשר תחזור לישון עדיין יהיה
      חושך בחוץ, לדוגמה נסה ללכת לישון בשעה - 10:00 בלילה, להתעורר
      ב - 4:00 לפנות בוקר ( כלומר לאחר 6 שעות שינה ) ולחזור שוב לישון
      ב - 5:00 בבוקר ( אחרי שעה בה היית ער ) ולנסות את השיטה בה
      בחרת.
 
הוספת תגובה
RSS Feed 
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש

חברים